Vaillant Group Serwis
Sp. z o.o.
Region – Małopolskie

ul. Ferdynanda Machaya 1
30-135 Kraków

tel. 12 263 90 10

Wyprowadzenie spalin przez ścianę budynku

W przypadku modernizacji systemu ogrzewania, często pojawia się problem z koniecznością dostosowania odprowadzenia spalin do istniejącego komina. Podobne wyzwanie może wystąpić, gdy użytkownik planuje dodanie nowego źródła ciepła, na przykład gazowego kotła wiszącego, obok istniejącego kotła opalanego paliwem stałym. Istniejące szachty kominowe mogą nie posiadać wystarczającej przestrzeni do umieszczenia dodatkowego systemu odprowadzania spalin dla nowego kotła.

wyprowadzanie spalin przez ścianę

Rysunek 1. Wyprowadzenie spalin wraz z zasysaniem powietrza do spalania, bezpośrednio przez ścianę budynku jest możliwe dla kotłów z zamkniętą komorą spalania, zarówno kondensacyjnych, jak i niskotemperaturowych.

Odprowadzenie spalin przez ścianę budynku ma swoje ograniczenia, przede wszystkim w zakresie maksymalnej mocy kotła grzewczego oraz odległości od okien, drzwi, czy też okapów itp..

Wymagania prawne

Przeznaczenie ściany budynku do odprowadzania spalin nakłada pewne warunki, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”:

Zgodnie z § 175.1, indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mają możliwość wyprowadzenia przez zewnętrzną ścianę budynku, o ile ich nominalna moc cieplna nie przekracza:

  1. 21 kW – w budynkach 1-rodzinnych, wolnostojących, zagrodowych oraz rekreacji indywidualnej,
  2. 5 kW – w pozostałych budynkach mieszkalnych.

Z kolei zgodnie z § 175.2, wyloty przewodów dla urządzeń o mocy nie przekraczającej 5 kW powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.

Odstęp między wylotami przewodów, o których mowa w § 175.3, powinien wynosić co najmniej 3 m, natomiast odległość od najbliższej krawędzi okien i przesłaniających ryzalitów nie powinna być mniejsza niż 0,5 m. Zapewnienie zgodności z tymi wytycznymi jest kluczowe dla bezpieczeństwa i efektywności systemu grzewczego.

wyprowadzanie spalin z kotła gazowego

Rysunek 2. Możliwość wyprowadzenia spalin z kotła gazowego jest ograniczona do maksymalnej mocy 21 lub 5 kW w zależności od rodzaju budynku. Dodatkowo należy zachować minimalny odstęp 0,5 m od okien i ryzalitów (występów w murze).

W sytuacji, gdy rozważa się wyprowadzenie spalin przez ścianę, istnieje możliwość zasysania powietrza bezpośrednio przez ścianę pomieszczenia, co może być korzystne, zwłaszcza gdy w bezpośrednim otoczeniu znajduje się odprowadzenie spalin z kotła stałopalnego. Odprowadzenie spalin z kotła stałopalnego w bezpośredniej bliskości systemu spalinowo-powietrznego stwarza pozytywne warunki dla tego rozwiązania. W przypadku kotłów gazowych, zasysanie powietrza przez ścianę może prowadzić do problemów, takich jak szybkie zanieczyszczenie powierzchni grzewczych kotła. Takie zjawisko negatywnie wpływa na sprawność pracy kotła, obniżając zdolność przekazywania ciepła ze spalin do wody kotłowej. Dodatkowo, może to zwiększyć ryzyko awaryjności kotła gazowego. Dlatego odpowiednie uwzględnienie tych kwestii w projektowaniu i instalacji systemu jest kluczowe dla zapewnienia niezawodności i efektywności jego działania.

zasysanie powietrza przez ścianę

Rysunek 3. Zasysanie powietrza przez ścianę budynku jest możliwe zarówno w wariancie koncentrycznego (2-ściennego) przewodu spalinowo-powietrznego, jak i rozdzielonego na wyjściu z kotła przepływu spalin i powietrza, gdzie spaliny są odprowadzane np. przewodem spalinowym w szachcie kominowym.

Odprowadzenia spalin przez ścianę budynku

Rozwiązanie, które zakłada odprowadzenie spalin przez ścianę budynku, jest stosowane jako alternatywa w przypadku, gdy niemożliwe jest pionowe odprowadzenie spalin z kotła. Jego zaletą przede wszystkim jest umożliwienie zastosowania nowoczesnego kotła gazowego w budynkach poddawanych modernizacji, które mają ograniczenia techniczne co do pionowego odprowadzenia spalin. Korzyści z zastosowania „poziomego” systemu spalinowo-powietrznego obejmują także:

  • niższe koszty w porównaniu do wykonania np. nowego szachtu kominowego,
  • łatwy montaż i niewielka ingerencja w strukturę istniejącego budynku,
  • zasysanie powietrza do spalania w odległości od komina z kotła na paliwo stałe.

Stosowanie tego rozwiązania pozwala efektywnie wykorzystać dostępną przestrzeń i jednocześnie spełniać wymogi techniczne związane z bezpiecznym odprowadzaniem spalin.